Kožno testiranje na lijekove i anestetike

Alergijske reakcije na lijekove su imunološke reakcije koje se javljaju u manjeg broja osoba koje su već prije uzimale dotični lijek. Alergijska se reakcija može javiti na bilo koji lijek.

Lijekovi na koje se najčešće razviju alergijske reakcije su: antibiotici (penicilini, cefalosporini, karbapenemi), acetilsalicilna kiselina i njoj srodni lijekovi, nesteroidni antireumatici, sulfonamidi,  nitrofurantoin, antikonvulzivi i anestetici.

Način primjene, trajanje liječenja, doza i učestalost primjene lijeka utječu na pojavu reakcija preosjetljivosti na lijekove.

U dijagnostici alergije na lijekove koristimo laboratorijske testove (određivanje specifičnih IgE protutijela na lijekove, testovi degranulacije bazofila, test proliferacije limfocita) i kožno testiranje na bolesniku. Kožni testovi su najdostupnija dijagnostička metoda za potvrdu ili isključivanje senzibiliza-cije na određeni alergen, pa tako i na lijek. Njihova dijagnostička vrijednost nije za sve lijekove u potpunosti evaluirana. Preporučuje se testiranje u periodu 4 -6 tjedana, do najviše 6 mjeseci nakon suspektne reakcije na lijek, kao bi se smanjila moguć-nost lažno negativnih rezultata

Ako su u postupku utvrđivanja alergije na lijek negativni laboratorijski nalazi i kožni testovi, potrebno je učiniti provokacijski pokus lijekom radi definitivnog isključivanja alergije na lijek.

Go to Top