CILJEVI

Kodeks etičkog ponašanja  zaposlenika poliklinike ocrtava moralna načela i načela profesionalne etike koje je podložno neprestanom nadzoru pacijenata, nadležnih institucija i cjelokupne javnosti.

Ponašanje svakog zaposlenika na radnom mjestu treba počivati na načelima etičkih principa. U obavljanju radnih zadataka treba biti častan, pravedan, iskren i vjerodostojan.

 

PRINCIPI

1. ODNOS PREMA PACIJENTIMA

Vodeći princip našeg rada uvijek je dobrobit i sigurnost pacijenta. Naš cilj je primjerena, kvalitetna i sigurna zdravstvena zaštita te poštivanje prava svih pacijenata.

Svoje zadaće obavljamo profesionalno, savjesno, nepristrano i kvalitetno, vodeći računa o najboljoj dobrobiti za pacijente. U svom radu etički i profesionalno smo odgovorni prema pacijentima, kolegama i širem društvu.

U sklopu naših znanstveno-istraživačkih aktivnosti, marljivo brinemo o pravima pacijenata, njihovoj sigurnosti i dugoročnim koristima. Poštivat ćemo etička načela i načela dobre kliničke prakse.

 

2. ODNOS PREMA ZAPOSLENICIMA

Uvijek poštujemo svoje kolege. Ne dopuštamo bilo kakav oblik uznemiravanja, diskriminacije ili uznemiravanja među suradnicima. Težimo poštenju, transparentnosti, međusobnoj pomoći, razumijevanju i povjerenju. Naša je smjernica otvorena, s poštovanjem i konstruktivna interna komunikacija. Stvaramo uključivo i pozitivno radno okruženje.

Međusobne sporove nastojimo rješavati mirnim, prijateljskim, obostranim ustupcima i u duhu dobre suradnje.

Poštujemo, uzimamo u obzir i prihvaćamo mišljenje sugovornika, njegovu osobnost i integritet. Svjesni smo da svaki zaposlenik ima pravo na slobodu izražavanja, sve dok ne ometa radni proces, ne dira u prava pacijenata i kolega te ne krši pravo poslodavca na ugled.

 

3. DISKRIMINACIJA

Nedopustiv je svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnom stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

 

4. PREDRASUDE

Svi zaposlenici Poliklnike DermaPlus trebaju biti objektivni i ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihovu objektivnost u pružanju zdravstvenih usluga, istraživačkim, administrativnim, poslovnim i upravljačkim djelatnostima.

 

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI

Poštujemo pravo na privatnost pacijenata, suradnika i drugih. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s važećim zakonom. Na odgovarajući način štitimo osobne podatke i sve povjerljive poslovne podatke.

 

6. ODNOS PREMA POSLU I POSLODAVCU

U svom radu postupamo etički, u skladu s općim moralnim načelima, Ustavom Republike Hrvatske, zakonima i drugim važećim propisima. Poštujemo i interna pravila poliklinike.

Težimo kontinuiranoj edukaciji i usavršavanju svih zaposlenika. Svjesni smo da je profesionalni razvoj pojedinca nužan za ostvarivanje profesionalnih, razvojnih i strateških zadataka.

Brinemo o zdravlju i sigurnosti na radu, osim o sebi, brinemo i o sigurnosti kolega te pacijenata i posjetitelja.

Svjesni smo da je zdravlje zaposlenika preduvjet za dobar i uspješan život i rad, stoga podržavamo aktivnosti na promicanju zdravlja na radnom mjestu, odnosno osvještavanju, informiranju, edukaciji i osposobljavanju kako bismo preuzeli odgovornost za svoje zdravlje.

Svojim radom i ponašanjem nastojimo održati i ojačati ugled poliklinike. Svi zaposlenici u poliklinici pažljivo rukuju svom opremom koju koristimo u radu u poliklinici.

 

7. POŠTOVANJE VOLJE BOLESNIKA

Liječnik je pun poštovanja, razumijevanja i suosjećanja prema pacijentu, njegovoj obitelji i bližnjima.

Liječnik svojim pacijentima na razumljiv način nudi informacije koje su im potrebne kako bi sami mogli odlučiti o predloženim medicinskim mjerama. Liječnik poštuje pravo svakog pacijenta koji može sam odlučiti prihvatiti ili odbiti liječničku intervenciju.

Liječnik preporučuje samo one dijagnostičke ili terapijske postupke za koje smatra da su korisni za svog pacijenta.

Prilikom donošenja liječničkih odluka liječnik procjenjuje između sposobnosti odlučivanja maloljetnika i uloge obitelji te poštuje autonomiju maloljetnika koji već mogu odlučiti o liječenju.

Liječnik će uložiti sve napore da zaštiti zdravlje i život djeteta ili druge osobe koja nije sposobna odlučivati ​​o sebi kada je ugrožena svojim radnjama ili propustima od strane svojih skrbnika.

Liječnik poštuje pravo pacijenta na drugo mišljenje.

Liječnik poštuje prethodnu volju pacijenta, koji nije sposoban donositi odluke o sebi kao što je prethodno izraženo pismeno ili usmeno.

Kada nije poznata volja bolesnika, koji nije sposoban odlučivati ​​o sebi, liječnik se savjetuje s rodbinom ili bliskim osobama i predlaže takav tretman koji je, po njegovu mišljenju, od najveće koristi za pacijenta. Ako u razgovoru nema suglasnosti, liječnički konzilij odlučuje u najboljem interesu pacijenta i prosljeđuje svoje mišljenje rodbini ili prijatelji.

U liječenju umiruće osobe u posljednjem razdoblju bolesti moraju se uzeti u obzir želje bolesnika ako je razborit i uredno informiran i educiran o svojoj bolesti, osim ako njegove želje nisu u skladu s osnovnim etičkim kriterijima liječnika.

U slučaju pacijenata koji nisu pri svijesti ili pacijenata s težom duševnom smetnjom odluke treba donositi prema medicinskim kriterijima, uzimajući u obzir pretpostavljenu volju pacijenta. Mora se poštivati ​​i mišljenje ljudi koji dobro poznaju bolesnika, međutim liječnik je taj koji odlučuje i donosi definitivnu odluku u korist pacijenta.

 

8. RJEŠAVANJE ETIČKIH DILEMA

Za pomoć u rješavanju etičkih dilema liječnik se obraća Etičkom povjerenstvu poliklinike koje je nadležno za rješavanje etičkih pitanja zaposlenika, za davanje mišljenja i stajališta iz područja etike te za pomoć u rješavanju etičkih dilema.

 

9. UGOVORNE VIJESTI

Liječnik može odbiti liječničku intervenciju ako smatra da to nije po njegovoj savjesti i ako se ne radi o hitnoj medicinskoj pomoći. O svom prigovoru savjesti mora pravodobno obavijestiti pacijenta i uputiti ga drugom kvalificiranom liječniku, a ako je odsutan, mora obavijestiti poslodavca o odbijanju postupka.

Kada pojedini zdravstveni djelatnik uloži prigovor savjesti, poliklinika mora osigurati da pacijent prima zdravstvenu uslugu bez prekida.

 

10. SUKOB INTERESA

U odnosu na ekonomske aktivnosti povezane sa zdravljem, liječnik mora zadržati kritičnu profesionalnu neovisnost.

Prilikom uvođenja novih metoda dijagnostike i liječenja liječnik vodi računa o stručnoj i znanstvenoj opravdanosti te financijskim posljedicama novosti.

Liječnik ne smije prihvatiti plaćanje ili nagrade kao poticaj za propisivanje, korištenje ili kupnju lijekova, medicinskih uređaja ili drugih medicinskih uređaja.

Prilikom predstavljanja novosti stručnoj javnosti, liječnik otkriva kolegama moguću financijsku ili drugu povezanost s tvrtkom.

 

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Svi zaposlenici u poliklinici dužni su nastojati poštivati ​​načela ovog Kodeksa. Ovaj Kodeks stupa na snagu nakon donošenja od strane glavnog ravnatelja.